کاتالوگ محصولات

آگهی مزایده ماشین آلات

متقاضیان محترم شرکت در مزایده می توانند اسناد مربوطه را از طریق لینک های زیر دانلود نمایند.

پیش نویس قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط مزایده

فرم ضمانت نامه