کاتالوگ محصولات

آگهی مزایده ضایعات

متقاضیان محترم شرکت در مزایده می توانیدبرای دریافت اسناد مربوط به مزایده از طریق لینک های زیر اقدام به دانلود فرم ها نمایید.

پیش نویس قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط مزایده

فرم ضمانت نامه